Pzv Tryghedspakke

 

 

At booke ferie skal først og fremmest være trygt og sikkert. Med PZV Tryghedspakke er du blandt andet sikret mod uforudsete vanskeligheder, så I kan slippe bekymringerne og give forventnings- og ferieglæden frit løb. Du får vores Tryghedspakke gratis og helt automatisk, når du booker et feriehus gennem PZV

Annulleringsret før ankomst – uden selvrisiko

PZV Tryghedspakke sikrer dig i tilfælde af, at I må annullere bookingen som følge af:

Akut opstået sygdom og dødsfald

Alvorlig tilskadekomst

Graviditet

Arbejdsløshed

Nyansættelse

Væsentlige skader på jeres private hjem eller indbrud

 

Annulleringsret under ophold – uden selvrisiko

PZV Tryghedspakke sikrer dig i tilfælde af, at I må forlade feriehuset før tid som følge af:

Akut opstået sygdom og dødsfald

Alvorlig tilskadekomst

Ved væsentlige skader på jeres private hjem eller indbrud

PZV Tryghedspakke

Annullering

Ønskes lejeaftalen annulleret skal dette meddeles PZV skriftligt, enten per e-mail til e-mailadressen på lejebeviset eller per post. Annulleringstidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor PZV har modtaget annulleringen. Forudsat at annulleringen ikke skyldes forhold, der er omfattet af PZV udvidede annulleringsret, afregnes annulleringsgebyret efter følgende gebyrsatser:

Annullering til og med 90 dage før ankomst – 25% af lejebeløbet, dog minimum kr. 800,-

Annullering 60-89 dage før ankomst – 50% af lejebeløbet

Annullering 30-59 dage før ankomst – 75% af lejebeløbet

Annullering 15-29 dage før ankomst – 90% af lejebeløbet

Ved senere annullering – 100% af lejebeløbet

Ekspeditionsgebyr og eventuelle ændringsgebyrer refunderes ikke. Yderligere tilkøb, så som slutrengøring, sengetøjspakker, trækvogn m.m. refunderes fuldt ud. Hvis lejeaftalen har været ombooket, beregnes annulleringsgebyret ud fra det højeste lejebeløb.

Udvidet annulleringsret før ankomst

Lejeaftalen kan annulleres uden annulleringsgebyr i de tilfælde, hvor lejers ophold i det lejede feriehus umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres:

Som følge af, at de ved indgåelsen af lejeaftalen medrejsende personer eller deres ægtefæller, børn, forældre, søskende, bedsteforældre, børnebørn, svigerbørn og svigerforældre afgår ved døden eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed. Ved akut sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Fordi der indenfor en periode på op til 2 uger før ankomsttidspunktet er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i lejers private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i lejers egen virksomhed.

Som følge af, at lejer uforskyldt rammes af arbejdsløshed efter lejekontraktens indgåelse.

Af, at lejer får nyansættelse og som følge heraf ikke har mulighed for at gennemføre ferien på det bestilte tidspunkt.

Som følge af, at en medrejsende person efter lejekontraktens indgåelse er blevet gravid.

Det er en betingelse for lejers annullering uden annulleringsgebyr:

At lejer inden 24 timer efter årsagens indtrædelse skriftligt har underrettet PZV om at lejer vil annullere, og at annullering er meddelt PZV inden det på lejebeviset anførte ankomsttidspunkt.

At PZV modtager bevis for den begivenhed, der berettiger til annullering, fx lægeerklæring, dødsattest, politirapport, bekræftelse på afskedigelse eller nyansættelse, indenfor 3 dage (72 timer) fra underretning. Honorar/gebyrer for tilvejebringelse af beviser skal betales af lejeren.

Lejer kan annullere lejeaftalen i henhold til ovenstående vilkår fra bookingtidspunktet og indtil det på lejebeviset anførte ankomsttidspunkt.

Hvis lejer annullerer lejeaftalen i henhold til ovenstående vilkår, tilbagebetales det fulde lejebeløb, dog fratrukket det indbetalte ekspeditionsgebyr.

Øvrige omkostninger, der kan opstå i forbindelse med lejers annullering, er PZV uvedkommende. Lejer opfordres til eventuelt at tage kontakt til sit forsikringsselskab vedrørende eventuelle forsikringer. Eventuelle spørgsmål vedrørende annullering af lejeaftalen skal rettes til PZV.

Lejers mulighed for at annullere lejeaftalen (uden betaling af annulleringsgebyr) gælder ikke:

Hvis medrejsende vælger at benytte opholdet.

Hvis annulleringsårsagen var kendt eller forventelig, da opholdet blev bestilt.

Hvis erstatning for lejers omkostninger til lejeaftalen kan kræves fra anden part i henhold til rejsevilkårene, lovbestemmelser, konventioner eller rejsegaranti.

Hvis erstatning for lejers omkostninger til lejeaftalen er blevet udbetalt af forsikring.

Hvis annulleringsgrunden er en allerede eksisterende sygdom, hvor der er oplevet symptomer og/eller er modtaget behandling inden for to (2) måneder før indgåelse af lejeaftalen.

Hvis en læge har advaret lejer eller dennes medrejsende mod at rejse på tidspunktet for bestilling af opholdet.

Hvis annulleringen skyldes, at nødvendige foranstaltninger for at tage feriehuset i brug ikke er blevet truffet af lejer eller dennes medrejsende, f.eks. pas, visum, vaccinationer eller lignende.

Hvis annulleringen skyldes pandemi.

Udvidet annulleringsret under ophold

Lejeaftalen kan desuden annulleres med ret for lejer til delvis tilbagebetaling af lejebeløbet uden annulleringsgebyr (bortset fra det indbetalte ekspeditionsgebyr) i de tilfælde, hvor lejer med øjeblikkelig virkning annullerer opholdet i det lejede feriehus efter ankomst og inden afrejsedagen:

Som følge af, at de ved indgåelsen af lejeaftalen medrejsende personer eller deres ægtefæller, børn, forældre, søskende, bedsteforældre, børnebørn, svigerbørn og svigerforældre afgår ved døden eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed. Ved akut sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Fordi der under ferieopholdet er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i lejers private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i lejers egen virksomhed.

Det er en betingelse for lejers øjeblikkelige annullering under opholdet uden annulleringsgebyr:

At lejer inden 24 timer efter årsagens indtrædelse skriftligt har underrettet PZV om afbrydelsen og dennes årsag.

At PZV modtager bevis for den begivenhed, der berettiger til afbrydelse, fx lægeerklæring, dødsattest eller politirapport, indenfor 3 dage (72 timer) fra anmeldelse. Honorar/gebyrer for tilvejebringelse af beviser skal betales af lejeren.

Lejer kan i ovennævnte tilfælde annullere lejeaftalen efter ankomst og helt indtil afrejsedagen. Lejer har da ret til at få tilbagebetalt en forholdsmæssig andel af lejebeløbet i forhold til de resterende hele dage af lejeperioden, dog maksimalt den totale pris for lejen eksklusive ekspeditionsgebyr. Tilbagebetalingen beregnes på baggrund af antallet af hele dage fra dagen for lejer annullering og indtil og med afrejsedagen. Ved afbrydelse efter kl. 10.00 opgøres tilbagebetalingen fra dagen efter. Det er en forudsætning, at lejer og alle medrejsende forlader feriehuset før der kan opnås ret til tilbagebetaling.

Øvrige omkostninger, der kan opstå i forbindelse med lejers annullering, er PZV uvedkommende. Lejer opfordres til eventuelt at kontakte sit forsikringsselskab vedrørende eventuelle forsikringer. Eventuelle spørgsmål vedrørende annullering under opholdet skal rettes til PZV.

Lejers mulighed for at annullere lejeaftalen under opholdet uden annulleringsgebyr gælder ikke:

Hvis lejer genoptager opholdet.

Hvis begivenheden, der er årsag til afbrydelse af opholdet, var indtrådt eller med rimelighed kunne forudses allerede inden ankomstdagen.

Hvis medrejsende fortsat vælger at benytte opholdet.

Hvis opholdet afbrydes på grund af pandemi.

 

PZV Tryghedspakke dækker det erstatningsansvar, som lejer i henhold til lejeaftalen pådrager sig for skader forvoldt i lejeperioden på indboet i den lejede feriebolig, herunder skade på ruder og kummer samt køkkenbordplader, dog maksimal erstatning på DKK 8.000.

Feriehusforsikringen dækker ikke:

Almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse.

Tyveri begået af lejer, lejers medrejsende eller gæster.

Erstatningsansvar for skader forvoldt med forsæt.

Erstatningsansvar for skader fremkaldt af lejer under selvforskyldt beruselse eller under selvforskyldt påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte, når påvirkningen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden.

Skade forvoldt af hunde eller andre kæledyr.

Skader på cykler og søfartøjer, herunder surfboards, robåde, kanoer og kajakker samt dele hertil.

Skader som følge af brug af alle slags motorkøretøjer, herunder biler, campingvogne, trailere eller fly.

Kosmetiske skader på kummer, herunder spa-og boblebad.

Skade på sauna og infrarødsauna.

Skade på swimmingpools og vandet heri.

Lejers medbragte indbo.

PZV Tryghedspakke dækker med op til DKK 75.000, - for skade på indbo opstået i lejeperioden.

Erstatningen for totalskadede indbogenstande opgøres efter følgende principper:

Genstande, der er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt var ubeskadigede, før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, opgøres erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med fradrag af 10 % pr. påbegyndt år fra det tidspunkt, hvor genstanden er købt. Erstatningen vil for disse genstande som minimum udgøre 20 % af nyværdi.

PZV kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til værdiforringelsen.

PZV er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura.

Forhold i skadetilfælde

I ethvert tilfælde af skade skal lejer straks anmelde denne til PZV vedlagt nødvendig dokumentation. Ved skade på indbo, skal lejer vedkende sig den pågældende skade.

Dobbeltforsikring

Forsikringen dækker ikke udgifter, der er dækket af en anden forsikring.

Regres

Hvis en skade er omfattet af en tingsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge Erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.